Giống di truyền

Giống di truyền quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm trong chăn nuôi. 

Những kinh nghiệm quý báu trong việc chọn giống của người nông dân xưa được phản ánh qua hình ảnh “Lợn đàn” (tranh dân gian Đông Hồ). Đó là con lợn nái phàm ăn, chóng lớn, đông con, mắn đẻ với các tiêu chuẩn: “mõm rộng, lưng dài, bụng bị”. Đặc biệt, hình tượng “Lợn giống” được thêm vào các vòng xoáy “âm-dương” trên thân để mang ý nghĩa cầu mong sinh sôi, nảy nở. 

Nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công tác giống vật nuôi ngày càng được chú trọng. Việc phổ biến các kiến thức về giống và chọn giống theo hướng sinh học hiện đại được đẩy mạnh nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao hơn nữa, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường.