Đây là nương cỏ xen gỗ lát nhà Cầm Thị Nò. Phía dưới trồng paspalum, mulato, lạc dại, phía trên trồng stylo. Nương này trước kia trồng ngô 7-8 năm nó bạc màu, nó không lên nữa. Trồng cây lát để phủ xanh đất trống. Sau hai năm trồng cây lát, lại trồng ngô nó cũng không lên. Sau đó có dự án (Li-chăn) cho hạt cỏ thì trồng thử để chống xói mòn, cải tạo đất, lại có thêm cỏ cho bò ăn. Nhà Nò 4m2 cỏ thu được 11kg

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lường Văn Dũng (Thái, 41 tuổi)