Lưu Công Nhân

Một buổi cày

1960 - Sơn dầu

----- 

Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.

-Ca dao-

Sau khi hoà bình được thiết lập ở miền Bắc năm 1954, phong trào hợp tác xã nông nghiệp được chú trọng xây dựng và phát triển, từ đó đã hình thành quan hệ sản xuất mới, khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn tư liệu sản xuất, đất đai và sức lao động.

Dưới nét cọ tài tình của hoạ sĩ, không khí lao động hăng say của buổi cày tập thể được khắc hoạ sống động, hứa hẹn một vụ mùa sung túc, bội thu.