Nguyễn Minh Vũ

Em cho trâu ăn

1979 - Đất nung

-----

“Trâu ơi ta bảo trâu này,

Trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta”

-Ca dao-       

Chăn trâu, chăm sóc trâu là những công việc các em nhỏ thường làm để phụ giúp gia đình. Với bố cục chặt chẽ, cách tạo hình ước lệ, đưa hoạ tiết xoáy “âm-dương” trong nghệ thuật dân gian vào tác phẩm, tác giả đã thể hiện thành công mối thân tình giữa người và trâu – bạn của nhà nông, biểu tượng của nền văn minh lúa nước Việt Nam.