Hoàng Văn Cường

Đại hội thi trâu

1973 - Tranh thêu

-----

“Trâu ăn thì gầy, trâu cày thì béo”.

Tục ngữ

Những năm 1960, sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc được tổ chức theo mô hình hợp tác xã, việc chăn nuôi trâu được giám sát chặt chẽ. Nhiều phong trào chăm sóc trâu bò béo khoẻ, lấy đội ngũ thanh thiếu niên làm nòng cốt được phát động.

Bức tranh gợi không khí náo nhiệt của một đại hội thi trâu, nơi những con trâu béo khoẻ được tập trung tại sân hợp tác xã để bình xét, đánh giá và khen thưởng cho người chăm sóc trâu.